Control Valves

הגדרתו המדויקת של שסתום הבקרה תהיה: המרה של אות הבקרה הנשלח מן הבקר Controller  לכוח הפעלה לשם שליטה או בקרה לאורך זמן בצורה קבועה וללא שינוי.

פתרונות שסתומי הבקרה תוצרת GE Masoneilan  כוללים גם תאימות לצרכי הלקוח למיגון שימושים הדורשים תכנון מיוחד המאופיין ביתר שליטה ובתאימות למרבית תחומי התעשייה התהליכית בישראל.

יעידו על כך עשרות המפעלים בהם מתפקדים אלפי שסתומי הבקרה באיכות בקרה חסרת פשרות .דגמים 21000 Camflex ,Varipak

Contact us