Digital Valve Positioners

בתהליכים המחייבים הקטנה של זמני הפיגור וההשהיה (תגובה דינמית מהירה) והתגברות על החיכוך הקיים באטם הציר, ישולב מעגל הבקרה עם ממקם השסתום ( Positioner ( שאותו ניתן להגדיר גם כחוליה המכנית המקשרת בין תנועתו היחסית של סגר שסתום הבקרה לבין מעגל הבקרה.

משפחת ה  (Smart valve Interface) SVI  של GE Masoneilan מאפשרת אספקת חבילה המושלמת של מכשור השדה, העומד בתקנים מחמירים ותומך בתקשורתHART  עבור שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית. המוצר המשופר מספק למשתמשים פתרון חסכוני, פשוט ואוניברסאלי, המיועד להתקנה על-גבי שסתומים בתנועה קווית ובתנועה סיבובית Rotary and Linear,  וכן ניתן להתקנה על-גבי שסתומי הבקרה של היצרנים השונים.

Contact us