GE Masoneilan מציעה התקן לשיפור הבטיחות בשסתומי השמטה (SIL 3 (ESD

GE Masoneilan מציעה את הטכנולוגיה העדכנית ביותר לשיפור הבטיחות בשסתומי השמטה בהתאם  לתקן IEC 61508 עבור SIL3 באמצעות טכנולוגיית ה PST:

Partial Stroking Test.

Emergency Shut  down Device. – SVI II ESD תוכנן במיוחד עבור ניטור אבטחת תקינותם של שסתומי הניתוק On/Off המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך, דוגמת הדלק, הכימיה והפטרוכימיה תעשיות הנפט, כמו גם רבים בתהליכים תעשייתיים אחרים.

המכשיר ניתן להתקנה על כל שסתום ניתוק והשמטה הכולל מפעיל פנאומטי.

1

המצב הנוכחי

נכון להיום מצויד  Shut down Emergency בסולנואיד ובמערכת מפסקי גבול בלבד. יתכן כשל פעולה הנובע מכשל מערכות פנאומטיות או מכאניות בשסתום עצמו. תדירות נמוכה בהפעלתו תביא למצב בו יתקע במצבו האחרון.

תקן ה IEC 61508 דורש ביישומים מסוג זה לבצע בדיקה רציפה של השסתום ומערכותיו מבלי לגרום להפרעה  לתהליך.

ה SVI II ESD עומד בהגדרת תקן IEC 61508 עבור SIL 3.

ההתקן מאפשר לווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת רכיביו המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים  גם לאחר פעולת ה Emergency באמצעות אפשרות משוב קבוע של השסתום להתקן האמור.

מהו SIL 3 (Safety Integrity Level)

SIL   הוא   אמצעי להגדרת דרישות תקני הבטיחות או הסתברויות הבטיחות במערכת המפעלית. ניתן להגדירו כרמה היחסית של הקטנת סיכון  הניתנת על ידי פונקציית בטיחות , או כדי לציין רמת יעד של הפחתת סיכון , בתקני הבטיחות הפונקציונליים האירופיים המבוססים על  תקן 61508 IEC

SIL נקבע בהתבסס על מספר גורמים כמותי בשילוב עם גורמים איכותיים כגון תהליך פיתוח וניהול מחזור חיים של הבטיחות

קיימות 4 רמות בטיחות המאפיינות את דרישות ה SIL.

SIF-Safety Instrumented Function

SIS -Safety Instrumented System

מהו  Partial Stroke Test (PST)

המונח PST אינו מושג חדש,והוא מופיע באפליקציות שונות מזה שנים רבות.

החדשנות בטכנולוגיות ניטור של שסתומי השמטה היא לאגור נתונים באופן רציף תוך הסתייעות בתכונותיו של ה

Smart Positioner SVI II ואפשרות התקשורת הרצופה עימו ( HART Device )

במקרים בהם אין בנמצא תקשורת HART או אפשרויות הפעלה כמובא מעלה ניתן באמצעות מערכת

ה Build in Push Bottom לבצע בדיקת תקינותם של מרכיבי שסתום הבטיחות המפעיל הפנאומטי,עומס וכוח הקפיצים,חיכוך אטם הציר ופרמטרים אחרים באופן מחזורי ובזמן נתון וללא תלות בתקשורת חיצונית.

ה PST מאפשר ביצוע דיאגנוסטיקה במספר שלבים:

* סגירה מדורגת של השסתום המנוטר ממצבו הפתוח לסגור למדידת מהירות התגובה וכן זיהוי נקודות חיכוך –בלאי ה Stem Packing כולל הידוק יתר.(בכפוף לתנאי התהליך)

* אפיון מהלך השסתום בתחום שבין 10%-15% מתחום עבודתו הרציפה ולאורך תקופת זמן של חודשים \ שנים.

סה”כ צבר ה Valve Stroke בהתאם למודל וגודל השסתום יאפשר הפקת דוחות בדבר תקינות החלקים הפנאומטיים והמכאניים של השסתום.

חשוב לציין שה PST   מבצע את רצף הבדיקות גם ללא סגירה מוחלטת מול התהליך ולכן לא יוכל לבדוק באופן מלא את אפשרויות כשל השסתום לכל מלוא תנועת מהלכו. על כן על מנת להשיג את תקן ה SIL 3  קיים מונח נוסף :

Probability of Failure on Demand (PFD Avg)

המאפשר חיזוי של כשל עתידי של השסתום ומערכותיו כאשר ה PST   יבצע את בדיקתו ואגירת הנתונים בכיסוי תחום מהלך התנועה של 50% או יותר.

הסתברות ה   PFD Avgניתנת לחישוב באמצעות פרמטרים דוגמת “ערך כשל סיכוני” מול מרווח  זמן הבדיקה.

אפשרויות התפעול

תכנונו המיוחד של ה SVI II ESD מאפשר ניטור רציף של שסתום ההשמטה באמצעות מספר רב של אפשרויות  התפעול ולפי הפירוט הבא:

2 wire Analog Safety Demand (ASD)

2

מודל  ASD מאפשר שימוש בסיגנל הבקרה בתחום של  4/20mA + HART  בהפעלה פנאומטית (מפעיל מוחזר קפיץ) כאשר סיגנל הבקרה מגדיר את סף ההשמטה הבטיחותית              Safety Trip Signal

2 wire Discrete Safety Demand(DSD)

3

מודל ה DSD  מאפשר שימוש בסיגנל שבין תחום  0-24 VDC +HART   בהפעלה פנאומטית   (מפעיל מוחזר קפיץ) וסיגנל ה   Vdc 0  מגדיר את סף ההשמטה הבטיחותית Safety Trip Signal.

4 –Wire Analog Setpoint with Discrete Safety Demand (A/DSD)

4

מודל ה A/DSD  מאפשר שילוב בין סיגנל הבקרה האנלוגי הנע בין 4/20mA + HART   פעולת פתיחה וסגירת שסתום הבטיחות ובנוסף אפשרות הפעלה ושימוש בסיגנל שבין תחום 0-24 VDC .פיתרון זה מאפשר שילוב של שסתום בקרה יחד עם פונקצית Emergency Shut Down  בהתקן אחד.

דיאגנוסטיקה שסתום ה ESD

התקנתו של המוצר SVI II ESD מאפשרת כאמור את בדיקת אופן תפעולו של שסתום החירום בצומת הקריטית של התהליך.

הניטור מבוצע ב On-line באמצעות 5 חיישני לחץ ( Pressure Sensors) המאפשרים כיסוי מושלם של מרבית פעילויות ותפקודו של השסתום בדיאגנוסטיקה קבועה.

מעל ל 70 אפשרויות התרעה עומדות לרשותנו

Valvue –  ESD

הורדת הנתונים והדיאגנוסטיקה ניתנת לביצוע באמצעות תוכנת ה Valvue –  ESD לניטור רציף כולל אפשרות תקשורת לזיהוי מצב כל מערכות ה ESD ברחבי המפעל.

תוכנת הכיול ה Valvue מאפשרת את כל פעולות האחזקה והכיול של ה SVI II ESD כדוגמת:

Setup,device ,alarms PST- Partial Stroke Test

חתימת ה PST ניתנת לאגירה ושמירת נתוניה להשוואה עתידית במסגרת תוכנית האחזקה של השסתום. תוכנת ה Valvue ESD  מאפשרת הפקת דו”ח הכולל את החתימה האמורה.

ניתן איפה לסכם את ייעודו של Emergency Shout down Device. – SVI II ESD

שילוב המוצר והטמעתו במערכת הבקרה של חברת ABB ( System 800xA)  תספק את הרמה הגבוהה ביותר של הבטיחות והבקרה הקיימים היום בשוק תוך ייעול התהליך.

ההתקן תוכנן במיוחד עבור ניטור אבטחת תקינותם של Emergency Shout down Device המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך.

ה SVI II ESD עומד בהגדרת תקן IEC 61508 עבור SIL 3.

המוצר מאפשר לווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת רכיביו המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים גם לאחר פעולת ה Emergency באמצעות אפשרות משוב קבוע של השסתום למכשיר.

המוצר מותאם לתמיכה בטכנולוגיה דוגמת EDDL וכן DTM

לקונטאל אוטומציה ובקרה ניסיון רב בהתקנת מערכות בקרה תואמי תקני ה SIL 2 ,SIL 3 .

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן 054-9260306  slasman@contel.co.il

כללי