תנאי מכירה ואחריות

למרות האמור בכל מקום אחר, מוצהר ומוסכם בזאת כי חבותה של קונטאל אוטומציה ובקרה בע”מ ו/או חברות הבת ו/או חברות קשורות (כולן ביחד, להלן: “קונטאל”) ואחריותה בכל מקום בו נושאת קונטאל באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם עימכם ו/או בהתאם להזמנות העבודה השונות לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של חברתכם ו/או מי מטעמכם ומוסכם בזאת מפורשות כי אחריותה של קונטאל והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם תישא קונטאל על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה כפי שהוגדרה בהזמנתכם, פר הזמנה, וחברתכם פוטרת את קונטאל ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. יובהר במפורש כי הגבלת האחריות חלה גם לגבי נזקים כתוצאה מנזקי סייבר.

החברה מתחייבת שלא לשדל או להעסיק באופן ישיר או עקיף מי מעובדי קונטאל. התחייבות זו תישאר בתוקה למשך 18 חודשים מיום סיום העסקת העובד בקונטאל.

קבוצת קונטאל טכנולוגיות עושה כל שביכולתה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים המצוינים בהצעת המחיר. לצערנו משבר הקורונה בעיצומו ברחבי העולם וכתוצאה מכך אנו חווים איחורים משמעותיים באספקות של יצרני הציודים. לצערנו, עד סיום המשבר יתכנו דחיות ועיכובים באספקות.