תנאי מכירה ואחריות

חבותה של קונטאל ואחריותה בכל מקום בו נושאת קונטאל באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ו/או בהתאם להזמנות העבודה השונות לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של לקוחותיה ו/או מי מטעמם ומוסכם בזאת מפורשות כי אחריותה של קונטאל והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם תישא קונטאל על פי הסכם או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה כפי שהוגדרה בהזמנת הלקוח, פר הזמנה, והלקוח פוטר את קונטאל ומוותרת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.